تبلیغات
مهندسان معدن دانشگاه ارومیه ورودی نود - چندتا سایت به درد بخور واسه معدنی ها
 
مهندسان معدن دانشگاه ارومیه ورودی نود
هرگز از سایه ها نترسید مفهوم سایه وجود نور در نزدیکی است
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : میلاد شیراوند

:www.irsme.com باهدف ارتقای مهندسی معدن توسط انجمن مهندسی معدن ایران-سایت مهندسی معدن معدن شکل گرفته وتاکنون فعالیتهای متنوعی توسط آن انجام شده است .دراین سایت امکاناتی ماننداخبار،فعالیتها،بخش دانشجویی ودریافت خبرنامه ولینک به سایتهای مرتبط فراهم شده است.

 

www.stoneassoc-ir.com  :این سایت توسط انجمن سنگ ایران که دارای شخصیت حقوقی غیرسیاسی وغیرانتفاعی است ،ایجادشده وحوزه اطلاع رسانی آن شامل سنگهای ساختمانی وتزئینی می باشد.

www.irsrm.modares.ac.ir  :هدف ازشکل گیری این سایت ،گسترش پیشبردوارتقای علم مکانیک سنگ است وموسس این سایت انجمن مکانیک سنگ ایران می باشد.

www.oim-t.ir :این سایت توسط سازمان صنایع ومعادن استان تهران ایجادشده است.دراین سایت امکانات فراوانی مانندمعرفی معادن ،معرفی شرکتهای داخلی وخارجی مرتبط،قوانین ومقررات ،مقالات ،راهنما فعایتهای معدنی و... وجوددارد.امکان دریافت اخبارنیزدراین سایت فراهم شده است.

www.impasco.net :این سایت به شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران اختصاص داردوحاوی آیکن های اخبار،دفاتروشرکتها،اطلاعیه ها،همایش هاونمایشگاه ها،گالری تصاویرو... است.

http://w3.bim.ir :این سایت توسط بانک صنعت ومعدن ایجادشده وحاوی اطلاعاتی مانندامورمشتریان،امورپژوهشی،نهادهای پشتیبان،پیوندهاو... است.

www.ime.org.ir/main.htm :این سایت توسط سازمان نظام مهندسی معدن ایران شکل گرفته وحاوی اطلاعاتی ماننداطلاعات معادن ایران،قوانین،بانک مقالات،بانکهای اطلاعاتی،ضوابط ومعیارهای فنی،پرسش وپاسخ وبانک بازارجهانی موادمعدنی ...است.باورودبه هریک ازآیکون های این سایت می توان به اطلاعات گسترده ای دست یافت.

www.imidro.irg/default.aspx این سایت توسط سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ایجادشده است وشامل عناوینی مانندقیمت جهانی موادمعدنی،یادداشتها ومقالات،سیستم های اطلاعات،شرکتها وواحدهای تابعه،گزارشات،اطلاعات،معاملات و... است.

www.http://aindal.vcp.ir :توسط دانشگاه تهران جنوب ایجادشده وحاوی معرفی نرم افزارهای مهندسی-ماهواره ای وکمکی،اصول استخراج معدن و... است.سایرموارددردسترس دراین سایت عبارتنداز:حفاری اکتشافی،مکانیک سنگ،فیلم های آموزشی ،زمین شناسی ساختمان و...

www.gsi.ir این سایت مربوط به سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوراست.دراین سایت امکان دسترسی به موضوعات علمی مرتبط بامعدن،ویژه ای علوم زمین،رویدادهای زمین ومعدن،گزارش های تصویری،اطلاعات زمین شناسی استا ن های کشور،محصولات،آرشیووهمچنین ارتباط باسایت های وابسته ،فراهم شده است.

www.bisotun.net :این سایت نسبت به معرفی آموزش وفروش نرم افزارهای معدنی اقدام نموده است.

www.ngdir.com :پایگاه ملی داده های علوم زمین یکی ازطرح های وزارت صنایع ومعادن وباهدف اطلاع رسانی سریع درمسایل زمین شناسی ومعدنی راه اندازی شده است.

www.irta.ir :این سایت متعلق به انجمن تونل ایران است یکی ازانجمن های علمی فعال می باشدواساتید،دانشجویان وشرکتهای مشاوروپیمانکارعضواین انجمن هستند.دراین سایت می توانیدگزینه های اخباروتازه ها،بانک اطلاعات تونل،بانک کتابهای مهندسی خانه تونل،مقالات کنفرانس ها،مقاله های تخصصی و... است.

www.iranstone.tk :سایت سنگهای ساختمانی(بانک اطلاعاتی معادن ایران،نمونه عکس پلاک سنگ معادن مختلف،اطلاعات مربوط به ماشین آلات وابزارآلات معادن سنگ الکترونیکی سنگهای ساختمانی وتجهیزات ساختمانی وتجهیزات فرآوری سنگ و...)می باشدوامکان خریدوفروش مرتبط درآن فراهم است.

 

 

سایتهای خارجی

 www.infomine.com :این سایت یکی ارمعتبرترین سایتهای مهندسی معدن وعلوم ومشاغل مرتبط بامعدن می باشدکه توسط یک تیم قوی وحرفه ای ،پشتیبانی می شودوکامل ترین وجدیدترین اطلاعات روزدنیارامی توان درآن مشاهده نمود.

http://webpub.alleg.edu/dept/geology :سایت دانشگاه allegheny آمریکاکه درآن دروس محیط زیست وزمین شناسی تدریس می شود.

www.iah.org/s :سایت یک سازمان آموزشی وعلمی است.این سازمان بانام IAHدرزمینه توسعه تحقیقات فعالیت می کند.

www.maik.rsssi.ru/index.html :این سایت متعلق به یک مجله بین المللی ژئوشیمی می باشدکه دراین زمینه تقریبایک منبع کامل محسوب می شود.

www.rosneft.ru/english/company/index.html:این سایت مربوط به تنها شرکت نفتی دولتی روسیه می باشدکه بانام ROSNEFT درحال فعالیت است.

www.sintef.no/eway/default0.asppid=211 :این سایت مربوط به یک شرکت معتبروبین المللی نفتی به نام sintef است.

www.immp.org :این سایت درزمینه معدن وکانه آرایی فعالیت می کندواطلاعات مناسبی رادرهمین زمینه ،عرضه می نماید.

www.osmre.gov /:این سایت به معرفی مرکزاستخراج معادن سطحی می پردازد.معادن سطحی مدنظراین سایت همان موادآلی می باشندکه توسط گیاهان ودرختان وهمچنین حیوانات به وجودمی آیند.جمع آموری این موادآلی برطبق قانون که درایلات متحده به تصویب رسیده درآن کشورممکن است.دراین سایت مواردی مانندindex مطالب،راهنمای مطالب سایت،امکان جستجوبراساس KEYWORD ،برترین مقاله های منتشرشده ،تحقیقات وتکنولوژی این موادومعدن،اخبارورویدادهای این نوع معدنکاری وآلبومتصاویررامی توانیدمشاهده نمایید.

/www.infomine.com :این سایت بانام GLOBAL INFO MINE به ارائه اطلاعات درباره موسسه تشکیل دهنده که به اطلاع رسانی درزمینه مهندسی معدن واستخراج موادازمعادن می پردازداختصاص داردومواردزیررامی توان درآن مشاهده نمود:اخباروگزارش رویدادها،کشورهای تحت پوشش،کتابخانه،نقشه ها،تکنولوژی معدن،تجهیزات وامکانات به کارگرفته شده درمعادن ومعرفی مجلات تخصصی درزمینه مهندسی معدن ،ازدیگرامکانات موجوددراین سایت ازامکان ثبت نام درآن می توان نام برد.

www.smenet.org :این سایت به نام SMEمربوط به جامعه مهندسان معدن ومتالورژی می باشد.دراین سایت امکانات متنوعی ماننداخبترواطلاعات ،مجلات ومقالات منتشرشده جدیددردسترس اعضاقرارداده می شود.ازدیگرامکانات این سایت،می توان ازدسترسی به اخبارصنایع،رویدادهاوانتشارات موسسه،منابع اطلاعاتی وآموزشی می توان نام برد.

www.ausimm.com.au :این سایت متعلق به انجمن مهندسی معدن ومتالورژی استرالیااست وبرای ارتقای اطلاعات وآگاهی ازموضوعات موردعلاقه اعضای آن درزمینه مهندسی معدن ومتالورژی شکل گرفته است.انتشارات موسسه،بخش های اطلاعاتی،آموزش،کنفرانس های برگزارشده،اخبارورویدادهای سایت ازجمله امکانات سایت هستند.

www.mining-technology.com/:MINING-TECHNOLOGY سایتی است که ازسال1996 درباره مهندسی معدن وتکنولوژی های به کارگرفته شده دراین صنعت به ارائه اطلاعات می پردازد.ازجمله امکانات موجوددراین سایت می توان به این موارداشاره نمود:جستجو،پروژه های صنعتی معدن،INDEX اطلاعات موجوددرسایت،اخبارورویدادهای موسسه تولیدان وخدمات ارائه شده ومجلات منتشرشده توسط این موسسه.

www.saltinstitute.org/10.html :دراین سایت به معادن نمک پرداخته شده ومی توان به اطلاعاتی راجع به نمک وروشهای استخراج وتصفیه آن دست یافت.همچنین اطلاعاتی پیرامون معادن زیرزمینی،استخراج ازآب شوربااستفاده ازنورخورشیدرامی توان درسایت مشاهده نمود.

www.bmp.gl/e/f-index-html :سایتBMP مرتبط با جامعه مهندسی معدن واکتشاف نفت است که درآن به ارائه مطالب گوناگون مانندمواردی درباره معدن ومخازن نفتی، مکان های تاقدیس ها،اخبارجدید،معادن پرکار،نفت وتکنولوژی به کارگرفته شده،پرداخته شده است.

:/www.solutionmining.org سایت SMRI مربوط به انستیتوی تحقیقات معدن درآمریکا است که درآن به ارائه اطلاعاتی درباره معادن وروشهای کشف واستخراج موادمعدنی پرداخته شده است.امکان جستجوومراجعه به آرشیوتحقیقات موسسه،دراین سایت وجوددارد.علاوه برمشاهده رویدادهاواخباردراین پایگاه،به منابع اطلاعاتی متنوع دیگری نیزمی توان دسترسی داشت.

:/wwwcamiro.org گروه تحقیقاتی صنایع ومعادن کانادادراین سایت به معرفی خودوهمچنین فعالیتهایی که انجام داده،می پردازد.امکان مراجعه به زیرمجموعه های متالورژی،معادن،استخراج وlink به سایت های مرتبط نیزدرسایت حاضر،فراهم است.

www.diamondregistry.com/word.htm :دراین سایت می توان باتولیدات معادن الماس دنیاآشناشد.همچنین اطلاعاتی درباره مقادیرالماس استخراج شده درکشورهای مختلف واطلاعات فنی متنوع دیگری درباره این محصولات نیزدرسایت وجوددارد.اخبارصنعتی درباره تکنولوژی های به کارگرفته شده درمعادن الماس اخبارواطلاعات الماس درجهان ازسایرمواردی است که کسب اطلاعات راجع به آن هادرسایت حاضر،امکان پذیراست.

 :www.minecost.com دراین سایت به ارائه قیمت موادمعدنی دربازارهای بورس پرداخته شده است.ارزش موادمعدنی که ازمعادن استخراج می شوندرانیزمی توان دراین سایت مشاهده نمود.سایرخدمات ارائه شده درسایت عبارتنداز:انواع معدن،منبع اطلاعاتی معادن ،امکان ثبت نام درسایت،منحنی ها وچارت های قیمت،گالری تصاویروامکان جستجودرمجموعه مطالب سایت.

:www.mine.engineer.com این سایت اطلاعات جامعی درباره مواردزیرارائه داده است:اطلاعات مهدسی معدن اطلاعات معدن،موادمعدنی،زغال سنگ،روشهای تصفیه مواددرمعادن،نمایش فیلم هایی ازمعادن مختلف،link به سایت های مرتبط وانتشارات سایت.همچنین امکان جستجودرآن وچارت های مربوط به معادن نیزوجوددارد.

:www.mininginformation.comمجله MININGJOURNAL رامی توان دراین سایت مشاهده نمود.دراین ژورنال به ارائه اطلاعات درباره معادن،محصولات معدنی تکنولوژی های جدیدبه کارگرفته شده درمعادن وامکان عضویت درسایت وجودداردوباورودبه آرشیومجلات وبامشاهده نسخه های قبلی می توان به کسب اطلاعات پرداخت.آخرین اخبارمعادن همواره درمجله نامبرده قابل مشاده است.

:www.intierra.com این سایت یک منبع اطلاعات واخباردرزمینه مهندسی معدن به شمارمی رود.پس ازعضویت درسایت حاضر،می توان ازخدمات آن استفاده نمود.خدماتی ازقبیل link به موسسات وسایت های مرتبط ،اخبار،رویدادها،نقشه هایی ازمناطق معدنی وخبرنامه ازجمله امکاناتی هستندکه دردسترس مراجعین قرارداده شده است.

:www.coalinternattional.co.uk دراین سایت روسی،اطلاعاتی درباره زغال سنگ،معادن آن،معادن فعال،معادن پایان یافته ومعادنی که هنوزتحت بهره برداری قرارنگرفته اند،قابل مشاهده است.این سایت به دوزبان انگلیسی وروسی ارائه شده وامکان جستجودرآن برمبنای سه نوع keyword امکان پذیراست که دربرگیرنده اخبار،تولیدات وشرکتها می باشد.مشاهده منابع خبری،ژورنال منتشر شده درموسسه،امکانات جستجوواطلاعاتی درباره تولیدزغالسنگ نیزدراین سایت امان پذیراست.

:www.poltegor-eng.com.pl/uslugi0.htm شرکت مهندسیPOLTEGOR موسسه ای است که درزمینه مهندسی معدن،زمین شناسی،جلوگیری ازایجادضایعات درمعادن،ابزاروتجهیزات به کارگرفته شده درمعادن وحفظ محیط زیست دراطراف معادن،فعالیت می نماید.دراین سایت می توان به اطلاعاتی درباره معادن روباز،بررسی آبهای زیرزمینی وهیدروتکنیک نیزمراجعه نمود.

:www.seas.columbia.edu/krumb دپارتمان مهندسی زمین شناسی وبوم شناسی دانشگاه HENRY KRUMB دراین سایت به معرفی فعالیتهای خودپرداخته استومی توان بابرنامه های این موسسه آشناشد.همچنین امکان آشنایی بادانشکده هاواساتیدموسسه فراهم آمدهضمن ان که می توان به منبع اطلاعاتی درباره منابع تحقیقاتی،اخبار،رویدادهای موسسه وانتشارات این دانشگاه نیزدسترسی یافت.

:www.enger.arizona.edu این ساین به کالج مهندسی AZENGINEERING تعلق دارد.موضوع ورشته اصلی فعالیت این موسسه،پیرامون مهندسی معدن می باشد.دراین سایت ضمن آشنایی باموسسه می توان اطلاعاتی درباره آن کسب نمود.این اطلاعات حاوی عناوین زیراست:مواردآکادمیک،تحقیقات ومقالات ارائه شده درموسسه،اطلاعاتی درباره اساتیدودانشجویان وهمچنین تحقیقات به عمل آمده به صورت مشارکتی دراین دانشگاه.

:www.mg.mtu.edu این سایت مربوط به کالج مهندسی معدن درمیشیگان است که به ارائه مطالبی درباره اساتید،دانشجویان،اخبارواطلاعاتی درباره مهندسی معدن ،برنامه های توسعه،linkهای مختلف به سایتهای مرتبط وهمچنین معرفی دپارتمان مهندسی معدن موسسه ودپارتمان متالورژی موسسه پرداخته است.

:www.enger.uky.edu/mng/index.html این سایت متعلق به دانشکده مهندسی معدن دانشگاه کنتاکی است.درسایت می توان به مطالبی درباره اساتیدودانشجویان این مرکز،آموزش،برنامه های آموزشی،تحقیقات ومقالات سمینارها،امکانات جستجووهمچنین لینک به سایت های مرتبط دسترسی داشت.

:www.mining.vt.edu این سایت به نام VIRGINIA TECH درباره مهندسی معدن وموادمعدنی به ارائه مطالب واطلاعات می پردازدومتعلق به دانشکده مهندسی معدنHOLDEN HALL است.گزینه های موجوددرسایت عبارتنداز:اطلاعات اساتید،دانشجویان،اطلاعات آکادمیک،تحقیقات انجام شده درموسسه،مقالات و...

:www.mines.edu/academic/mining دانشکده مهندسی معدن دانشگاه کلرادورامیتوان دراین سایت مشاهده نمود.مواردی مانندآموزش ها،آزمایشگاه ها،اساتید،دانشجویان موسسه ومرکزتحقیقات دانشکده دراین سایت قابل مشاهده هستند.

:www.unr.edu/mines/mine-eng دانشکده مهندسی معدن دانشگاه NEVADA به نامMACKAY دراین سایت به معرفی خودپرداخته است.این موسسه باهدف افزایش آگاهی واطلاعات درباره معادن ومنابع موادمعدنی بناشده ومتخصصان زیادی تاکنون درآن تربیت شده اند.درسایت حاضرمیتوان بابرنامه های آموزشی موسسه،مهندسی تخصص معدن،دانشجویان واساتید،تحقیقات انجام شده دراین دانشکده،کتابخانه مهندسی معدن وهمچنین لینک به سایتهای مرتبط،آشناشد.

:www.uaf.edu/index.html دانشکده مهندسی معدن دانشگاه آلاسکادراین سایت به معرفی خودمی پردازد.خبرنامه های دانشکده رامیتوان درسایت مشاهده نمودهمچنین میتوان به منابع تحقیقاتی ومقالات منتشر شده نیزدسترسی پیداکرد.

:www.isee.org این سایت به انجمن بین المللی مهندسی انفجارتعلق داردکه یکی اززیرمحموعه های رشته مهندسی معدن است.دراین ساین میتوان باعناوین دروس این رشته جالب آشناشد،انتشارات موسسه رادریافت نمود،ژورنالهایی ازانفجارهای کنترل شده ی زیرزمینی وروزمینی رامشاهده نمودوهمچنین بابرنامه های این موسسه برای گسترش علمی مهندسی انفجاربرای امنیت معادن وکارگران آشناشد.

:www.pitandquarry.com/pitandquarry سایتPTT & QUARRY به معرفی تجهیزات مورداستفاده درمعادن شن وگودال های معدنی می پردازد.انواع ماشین های حفاری،ماشین های بهره برداری،انواع ماشین آلات حمل ونقل مواداستخراج شده رانیزمیتوان دراین سایت مشاهده نمود.اخباروگزارش رویدادهای به روزدرزمینه معدن وهمچنین اخبارموجوددرآرشیواین سایت نیزمشاهده می شود.

:www.iru.com.au این سایت ضمن ارائه اطلاعات مفیدراجع به مهندسی معادن به معرفی فعالیتهای خودنیزپرداخته است.مهمترین زمینه فعالیت این موسسه درراستای برگزاری کنفرانس های تخصصی درباره مهندسی معدن وانتشارمجلات وکتابهای مهندسی معدن است.

:www.mining-media.com/emj/index.html دراین سایت بایک ژورنال مهندسی معدن به نامE&MJ میتوان آشناشد.این ژورنال اطلاعاتی درباره مهندسی معدن ومواردجنبی آن زابه علاقه مندان ارائه می دهدباعضویت درین سایت میتوان به اشتراک مجله درآمدوآن رادریافت نمود.

:www.miningrecord.com این سایت بانام THEMINING RECORD یک منبع بین المللی خبری درزمینه اخبارورویدادهای مهندسی معدن محسوب می شود.اطلاعات درباره تولیدات ومحصولات معادن جدید،ایمنی درمعادن ولینک به سایتهای مرتبط صنعتی رامیتوان درسایت مشاهده نمود.خبرهای جدیداین صنعت دراین سایت همواره به روزرسانی می شوند.

:www.platinum.matthey.com/publications/index.php این سایت درباره پلاتین به ارائه اطلاعات پرداخته است پلاتین به عنوان یکی ازگرانبهاترین فلزات واغلب بانام طلای سفیدشناخته می شود.دراین سایت میتوان مطالبی درباره این ماده پرارزش به دست اموردوزانجایی که امکانات جستجودران فراهم است برای جستجوی منابع اطلاعاتی دیگرنیزمی توان آن رامورداستفاده قرارداد.

:http://me.smenet.org/issuelist.cfm این سایت به جامعه مهندسی معدن ومتالورژی وانفجارآمریکاAIME تعلق دارد.درسایت میتوان به مطالبی درباره مهندسی معدن دست یافت که حاکی ارنتایج جدیدترین تحقیقات هستند.مواردی مانندانتشارات موسسه،کتابهای ONLHNE ،ژورنال M&MP ومجله تخصصی معدن موسسه ای به نام MINING رامی توان دراین سایت مشاهده نمود.عناوینی مانندامکانات آموزشی،کتابخانه های دیجیتالی،اخباروگزارش رویدادها،کنفرانس هاولینک های موجوددراین سایت درصفحه اصلی این سایت قابل مشاهده هستند.

:www.mining-media.com/ca/index.html این سایت به معرفی مجله ای به نامCOALAGE می پردازدکه درباره زغل سنگ،کاربردهای ان درگذشنه وحال به ارائه مطالب می پردازد.این مجله رامیتوان ازطریق عضویت دریافت کردوهمچنین دراین سایت میتوان اطلاعاتی درباره مجله موردبحث ازدیدگاه متخصصان رادریافت نمود.

:www.msha.gov این سایت مربوط به سازمان حمایت ازکارگران درآمریکا می باشدوبه معرفی یکی اززیرمجموعه های این موسسه تحت عنوان حفاظت ازکارگران وایمنی درمعادن می پردازد.حفظ ایمنی درمعادن ازجمله مواردی است که چه درهنگام حفروچه درزمان بهره برداری بایدرعایت گردند.دراین سایت می توان به انتشارات موسسه دراین رابطه دسترسی یافت وهمچنین قوانین حاکم برایمنی درمعادن آمریکا راموردبازدیدقرارداد.ازطریق امکانات جستجودراین سایت ،یافتن سایرمطالب مرتبط باایمنی درمعادن،امکانپذیراست.

:www.cdc.gov/niosh/mining این سایت باهدف آشنایی باانستیتوی بین المللی ایمنی وسلامتی درمعادن راه اندازی شده است.این سایت بانام اختصاری NIOSH شناخته می شودوعناوین گوناگونی راجع به ایمنی معادن درآن گنجانده شده است.امکانات جستجودرسایت،موضوعات موردبررسی درآن منابع اطلاعاتی ومحصولات آموزشی سایت ازجمله خدماتی هستندکه دراین سایت ارائه شده اند.اخباروگزارش رویدادهادرباره ایمنی معادن ،انواع ایمن وضدانفجارنورافکن برای معادن،لباس های مخصوص،ابزارهای تمیزکننده لباس وindex ازجمله مواردی که درسایت موجودمی باشند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس